Leveransvillkor

LEVERANSVILLKOR 

Produkterna skickas och levereras till leveransadressen på bästa sätt. Vanligtvis levereras standard lagerprodukterna inom 14 arbetsdagar. 

Extra noggrannhet bör beaktas samt besiktning av försändelsen innan Du kvitterar ut den. Kontrollera så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat. Transportskadat gods skall omgående och vid leverans rapporteras till transportbolaget. Leveransen anses vara fullgjord och godkänd vid leveranstillfället. 

Såvida inte STAWE´D uttryckligen har garanterat leverans vid en bestämd tidpunkt i orderbekräftelsen åtar sig STAWE´D inget ersättningsansvar för förseningar. 

 

 

RETURVAROR 

Standardvaror kan endast returneras om så specifikt avtalats på förhand. 

Följesedel och faktura skickas till STAWE´D. Varorna ska vara oanvända, oskadade och i originalemballage. Eventuell returfrakt står avsändaren för. 

 

 

FEL OCH BRISTER 

Köparen ska omedelbart efter mottagandet, och före användandet av produkterna innan materialet, visuellt inspektera de levererade produkterna för att säkerställa att de är fria från fel och brister. 

Reklamationer på grund av fel och brister, t.ex. felaktiga mängder, samt färg- och mått-avvikelser, som upptäckts eller borde ha upptäckts vid en sådan undersökning måste ske snarast möjligt och senast 8 dagar efter leveransen av produkterna, för att kunna godkännas. 

 

Eventuella dolda fel, t.ex. måttvariationer som upptäcks i samband med montage/läggning av produkterna ska anmälas snarast möjligt och senast 21 dagar efter leveransen. 

Kunden ska säkerställa att entreprenören/byggherren/montörerna stoppar arbetet omedelbart efter att ett dolt/ursprungligt fel har upptäckts. Om köparen inte reklamerar produkterna inom tidsfristen ovan eller fortsätter att använda (lägga/montera) produkterna trots de dolda felen bortfaller rätten att påtala fel och brister. 

Reklamationer ska ske genom att skicka den nödvändiga dokumentationen via STAWE´D framtagen reklamationsblankett. 

Reklamationer handläggs inom skälig tid. 

Om en vara innehåller ett ursprungligt fel har STAWE´D rätt att fritt välja mellan att åtgärda felet, leverera en likvärdig vara eller erbjuda en skälig reducering av köpesumman. 

 

Köparen frånsäger sig uttryckligen rätten till andra åtgärder i samband med ett fel, bl.a. Rätten att upphäva köpet. 

 

ANSVAR FÖR FEL 

Vid ett eventuellt fel i produkten måste aktuell tillhandahållen reklamationsblankett vara komplett ifylld, och godkänd före åtgärd. 

Anmärkningar och fel i produkten regleras efter säljarens reklamationsrutiner. 

Säljaren kan inte heller ta ansvar för rådgivning angående materialval, konstruktionsförhållanden eller liknande. 

 

 

FÄRG OCH UTFÖRANDE 

Alla angivna färger och nyanser i varuprover och marknadsmaterial är endast vägledande, och beskriver materialets genomsnittliga karaktär. 

STAWE´D reserverar sig för eventuella färg och nyansskillnader mellan varuprover, bilder och slutligt levererade produkter. 

Leverans och ersättning sker enligt STAWE´D leveransvillkor kompletterat med ABM 07, Allmänna bestämmelser för leveranser av bygg-material. 

 

 

PRODUKTANSVAR 

STAWE´D innehar produktansvarsförsäkring för max 10 (tio) miljoner SEK/kalenderår. 

STAWE´D ansvar för sakskador kan inte överstiga levererade produkters värde. 

STAWE´D ansvarar endast för skador förorsakade av levererade produkter, skadorna ska ha orsakats avsiktligen eller genom grov vårdslöshet från STÀWED. 

STAWE´D är enligt produktansvarslagen ansvariga för skador vållade av levererade produkter, i den mån lagen ålägger STAWE´D ansvar för sådana skador och STAWE´D ansvar för sådana skador inte är begränsat enligt lag. 

 

 

BEGRÄNSNINGAR I ÅTAGANDE 

Köparen äger exempelvis ej rätt att åberopa fel där Säljaren gör sannolikt att bristfällighet uppkommit genom: att användning av produkten fortsatt sedan fel yppats 

att produkten använts mer intensivt eller på annat sätt än som är vanligt vid dylikt bruk att produkten använts på sätt för vilken den ej är konstruerad, rekommenderad eller dimensionerad 

att produkten vanvårdats 

att produkten i övrigt ej brukats med normal aktsamhet 

att skötselföreskrifterna enligt gällande bruksanvisning/skötselanvisning ej noggrant iakttagits och dokumenterats. 

 

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 

Vid en eventuell skada eller förlust till följd av fel eller brister i produkterna, regleras ersättning för indirekta skador med ett sammanlagt belopp motsvarande upp till 10 % av köpesumman. Detta gäller där STAWE´D bevisas ansvarig, och gäller för den specifika leverans som innehöll det bristande godset. 

STAWE´D ersättningsansvar är under alla omständigheter och oavsett ansvarsförhållandena begränsat till varans värde, och den specifika leverans som innehöll det defekta produkterna, och omfattar inte skador på personer, lösöre, tillbehör, fast egendom eller delar därav, samt indirekta förluster och förluster i samband med driftavbrott, förlorad arbetsinkomst eller andra följdskador. 

Alla tvister ska avgöras enligt svensk lag. Alla tvister ska avgöras av svensk domstol enligt rättegångsbalkens regler om detta. 

Ansvarig yrkesentreprenör har huvudansvaret för del och totalkonstruktionen, dess ingående materialsammansättning, material behandling, utförande samt övriga faktorer. 

Sortimentets utföranden, tekniska data och dylikt kan ändras utan föregående avisering. 

Welcome to Our Website

KbxBotIcon