Miljö & Kvalitetspolicy

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Etiska principer 

STAWE´ arbetar idag internationell nivå med stora internationella varumärken. Både STAWE´ och våra kunder ställer höga krav att vi tar vårt ansvar som ”Corporate Citizen”. Detta innebär att vi skall förvalta det förtroende våra kunder ger oss i form av ett socialt ansvarstagande och engagemang. En sammanfattning av de viktigaste punkterna finner ni här nedan. Det skall betonas att det är allas ansvar att se till att dessa principer följs och varje indikation avvikelser skall rapporteras direkt till ledningen. 

 

 1. Barnarbete

STAWE´ tar generellt avstånd från barnarbete. Minimiåldern är satt till 14 år för länder som arbetar under ILO konventionen. Generellt gäller dock 15 år som minimiålder. 

 1. Tvångsarbete

Ingen form av tvångsarbete accepteras, detta inkluderar arbete 

som utförs av fångar eller arbete utfört som ersättning för 

accepterat uppehållstillstånd. Detta innefattar såväl arbetsgivare i 

privata företag, offentliga instanser eller externa  

rekryteringsformer. 

 1. Hälsa & Säkerhet

STAWE´D s samarbetspartner skall tillhandahålla en säker och hälsosam  

arbetsmiljö. De skall bedriva ett aktivt arbete för att förhindra 

arbetsrelaterade skador och genomföra kontinuerliga  

hälsoundersökningar av arbetskraften, där system skall finnas för 

att upptäcka och förhindra skador. Det skall finnas toaletter och 

tillgång till färskt vatten arbetsplatsen. 

 1. Diskriminering

Ingen diskriminering baserad ras, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder, facklig anslutning, eller politisk åsikt accepteras. 

 1. Disciplin

Inga företagsbestraffningar accepteras. Detta gäller såväl fysiska, psykiska eller verbala övergrepp. 7. Arbetstider 

Denna skall överensstämma med den lagstiftning som gäller för respektive land. Arbetstiden får dock aldrig överstiga 48 timmar per vecka utan marknadsmässig övertidsersättning. Det skall alltid finnas minst en ledig dag per vecka. 

 1. Ersättning

Löner och ersättningar för utfört arbete måste följa lagar och industristandard. Den skall alltid möta bas-kraven för arbetare och deras familjer. Inga disciplin-åtgärder i form av lönereduceringar accepteras. 

 

 1. Management System

STAWE´ och samarbetspartner skall alltid verka för ledningsprinciper som utvecklar personal och arbetsförhållanden.  

 

 

 

 

 

 

Kvalitetspolicy 

För STAWE´ är kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar såväl vad vi erbjuder våra kunder som hur vi utför det praktiska arbetet. 

Kvalitet för oss innebär att våra kunder blir nöjda och att ställda krav tillfredsställs. Kvalitetsarbetet omfattar vår verksamhet från order till färdiga produkter. Det gäller såväl produktionstekniska som administrativa funktioner. Vi har samma krav våra leverantörer och underentreprenörer som vi har oss själva. Vi organiserar och strukturerar arbetet med kvalitetsmål, egenkontroll och uppföljning.  

I detta syfte har vi utarbetat interna rutiner och bestämmelser för kvalitetssäkring. 

I det löpande samarbetet med kunden följer vi nedanstående utfästelser:  

 

 • Kundens mål och budgetramar skall specificera antingen i

kontrakt eller fastställas löpande av parterna gemensamt.  

 

 • STAWE´ skall ansvara för att upprätta och skicka kontaktrapporter

med bekräftelse överenskommelser. Dessa skall gälla som 

orderbekräftelser om inte invändningar görs inom skälig tid. 

 

 • Ansvarig kontaktperson STAWE´ skall för kundens räkning

lämna bindande besked leverantörer i de frågor som avser 

uppdragets utförande.  

 

 • STAWE´ skall ansvara för att givna budgetramar efterlevs och att

kunden erhåller uppdaterad budgetrapport enligt 

överenskommen periodicitet. 

 

 

 • Kunden skall till STAWE´ reklamera felaktigt eller bristfälligt

utförda tjänster inom rimlig tid. 

 

 • STAWE´ skall skyndsamt hantera felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster och tillse att kunden långt som möjligt ej lider skada. 

 

 

 • Kunden skall till STAWE´ reklamera felaktigt eller bristfälligt

utförda tjänster inom rimlig tid. 

 

 • STAWE´ skall skyndsamt hantera felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster och tillse att kunden långt som möjligt ej lider skada. 

 

 • STAWE´ skall alltid behandla alla erhållna upplysningar om kundens verksamhet konfidentiellt såväl under som efter avslutat samarbete. 

 

Ledningen är väl medveten om ansvaret för kvalitetsarbetet. Genom aktiva insatser görs kvalitetspolicyn förstådd och tillämpad alla nivåer inom såv’älorganisation som samrabetspartners. 

 

Metoder för utvärdering av inköpta tjänster/varor/kompetenser  

Kriterier för inköp av tjänster/kompetenser/varor: 

 • Identifierad ökad miljönytta  
 • Identifierad ökad ekonomisk nytta 
 • Identifierad ökad kvalitetsnytta  

Inköp av tjänster/kompetenser/varor föregås av skriftlig specifikation. Leverans stäms sedan av mot specifikation och signeras av ansvarig inköpare eller projektledare. Eventuella brister påtalas omgående varefter överenskommelse om åtgärd träffas med berörd leverantör. Utöver detta sker utvärdering löpande vad gäller producerad kvalitet vid genomgång av felproduktioner och kvalitetsbrister. Avstämningsmöten med respektive leverantör sker kontinuerligt. 

 

Miljöpolicy 

STAWE´ skall inte bara följa uppsatta miljölagar och 

rekommendationer utan överträffa dessa genom hela 

affärsprocessen  

 

Att ha en miljöpolicy är, och kommer att vara ett 

konkurrensmedel nu och i framtiden. Det är inte därför vi 

har en miljöpolicy, däremot ger det förståelse för hur viktigt  

det är. Policyn är viktig att känna till och syftet skall vara att 

mana till eftertanke och strävan att välja miljömedvetna  

leverantörer, produkter och samarbetspartners. Det är 

viktigt att komma ihåg alla led i verksamheterna, inte bara 

produktionen av varorna utan även transportsätt, hantering 

av returmaterial och allmän kontorsmiljö. 

 

Förpackningsfilosofi 

 • Sök att i största möjliga utsträckning göra utleveranserna i oförpackad bulk. 
 • I de fall förpackning krävs, försök ersätta plastförpackning mot oblekta pappersförpackningar.  
 • Exponera och förorda produkter utan blisterförpackningar. 

 

Leveransfilosofi 

 • Samleverera mycket som möjligt 
 • Styr transporterna från sista leverantör direkt till kund ofta som möjligt.  
 • Välj miljövänligaste transportsätt.  

 

Filosofi för intern kontorsmiljö 

 • Det skall finnas miljöstationer alla kontor för återvinning av batterier. 
 • Sträva efter att kommunicera digitalt både internt och externt för att undvika onödig papperskonsumtion. 
 • Det skall finnas källsortering för återvinningsbart papper och kartong. 
 • Vid inköp av rengöringsmedel skall miljövänlighet prioriteras före pris. 
 • Vid beställning av egna trycksaker skall miljövänlighet prioriteras före pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Our Website

KbxBotIcon